سایر اطلاعات

شما می توانید از ساعت 12:30 تا 23:00 به وقت ایران با بنده در تماس باشید.

لطفا قبل از تماس با ارسال پیام روی هریک از برنامه ها ابتدا از اینکه در شرایط مکالمه هستم اطلاع کسب کنید.

EMAIL : info@austria-apply.com

Telegram : @Nullnull7
@Ischtar